Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Przysucha, 27.02.2019 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2018 rok

1. W 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Przysucha wykonano prace gospodarcze w lasach HCVF:
    - HCVF 2.1 – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej,
       makroregionalnej lub globalnej
        - zagospodarowanie lasu na powierzchni 20,38 ha
        - pozyskanie i zrywka drewna na powierzchni 18,78 ha
    - HCVF 3.2 – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
        - zagospodarowanie lasu na powierzchni 15,45 ha
        - pozyskanie i zrywka drewna na powierzchni 14,36 ha
    - HCVF 4.1 – Lasy wodochronne
        - zagospodarowanie lasu na powierzchni 508,17 ha
        - pozyskanie i zrywka drewna na powierzchni 824,01 ha
2. Powyższe prace związane były z realizacją zadań wynikających z zapisów obowiązującego
   Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przysucha na lata 2010-2019.
3. Przed wykonaniem prac gospodarczych na powyższych powierzchniach przeprowadzone
   zostały oceny minimalizacji wpływu wykonanych zabiegów gospodarczych na środowisko
   pod kątem zachowania walorów wynikających z poszczególnych kategorii lasów HCVF,
   a następnie wykonane z uwzględnieniem zatwierdzonych sposobów minimalizacji
   ewentualnych zagrożeń.
4. Wykonane w 2018 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na walory przyrodnicze
   lasów HCVF.
5. W 2018 roku stwierdzono zdarzenia nadzwyczajne mogące negatywnie oddziaływać na lasy
   HCVF w postaci pożarów o łącznej powierzchni 0,30 ha (w kategorii 4.1).


Zatwierdził:

Nadleśniczy
mgr inż. Czesław Korycki

 

Materiały do pobrania:

Wykaz lasów HCVF - lasy o szczególnych walorach przyrodniczych


Certyfikaty

RDLP w Radomiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® oraz PEFC. Gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa. Drewno sprzedawane w naszych nadleśnictwach jest produktem certyfikowanym.

FSC®

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Obecnie obowiązujący certyfikat FSC® został wydany 2 maja 2018 r. i jest ważny do 1 maja 2023 r. Jego numer to SGS-FM/COC-011265.

Certyfikat FSC® Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu stanowi zapewnienie, że gospodarka leśna prowadzona na obszarze RDLP w Radomiu zapewnia trwałość i ochronę lasów. Dodatkowo świadczy o tym, że spełnione są specyficzne wymagania uwzględniające ekologiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarki. Ważne jest również to, że dokumentowane jest pochodzenie drewna na każdym etapie produkcji.

Proces certyfikacji polega na ocenie zgodności zarządzania lasami w RDLP w Radomiu z Zasadami i Kryteriami FSC®. Podczas przeprowadzania audytów certyfikujący sprawdzają stan realizacji 10 zasad i kryteriów FSC® obejmujących m.in.: przestrzeganie przepisów prawnych i praw pracowników, współpracę leśników ze społeczeństwem, dokonywanie oceny stanu lasu, sporządzanie planów urządzania, gospodarkę w lasach o szczególnej wartości przyrodniczej.

W ramach utrzymania certyfikatu corocznie prowadzone są audyty sprawdzające spełnianie zasad, kryteriów i wskaźników określonych w standardzie FSC®. Po upływie ważności certyfikatu ma miejsce audyt wznawiający. Poprzednie certyfikaty dla RDLP w Radomiu obowiązywały w latach 2003-2008, 2008-2013 oraz 2013-2018.
 

PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie.

Decyzją Jednostki Certyfikującej SGS Polska Sp. z o. o. system zarządzania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu PEFC. Certyfikat PEFC jest ważny od 23 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2019 r. Jego numer to PL PEFC-13/0131.

Jednostka Certyfikująca SGS Polska Sp. z o. o. w wyniku przeprowadzonego auditu potwierdziła, że system prowadzonej gospodarki leśnej spełnia wszystkie wymagania kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC. Wznowienie certyfikatu świadczy o tym, że RDLP w Radomiu skutecznie wdrożyła zaplanowany system gospodarki leśnej oraz, że wykazuje on zdolność do osiągania celów wynikających z polityki Lasów Państwowych.

Poprzednie certyfikaty PEFC dla RDLP w Radomiu obowiązywały na lata 2010-2013 oraz 2013-2016.

 

 


Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych


Certyfikat FSC w Nadleśnictwie Przysucha

 

Przysucha, dnia 24.09.2014 r.

 

INFORMACJA

 

 

W nawiązaniu do pisma Prezesa FSC Polska znak: FSC/S/85/06/2014 z dnia 10.06.2014r. dotyczącego zmiany treści wersji anglojęzycznej wskaźnika 6.3.11Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC oraz Aneksu nr III do ww. dokumentu, Nadleśnictwo Przysucha informuje, że obowiązującymi w PGL LP dokumentami, wg których prowadzone są zabiegi hodowlane są wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Zasady Hodowli Lasu, wg których realizowane są postanowienia zatwierdzonych przez Ministra Środowiska Planów Urządzenia Lasu.

Mając na uwadze zaistniałą zmianę w Krajowym Standardzie Gospodarki Leśnej FSC, która skutkować będzie wniesieniem przez audytorów po przeprowadzonych audytach Poleceń Działań Korygujących (PDK), a w konsekwencji odebraniem certyfikatu FSC FM, Nadleśnictwo informuje, że istnieje realna możliwość odebrania / rezygnacji z certyfikatu FSC FM, co skutkować może pozbawieniem możliwości kupna przez odbiorców drewna surowca pochodzącego z lasów certyfikowanych w systemie FSC.

 

 

Nadleśniczy

                                                                                       mgr inż. Zdzisław Jankowski